Στατιστικά πειράματα

statistika-peiramata

Το στάδιο του πειραματικού σχεδιασμού είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης τάσης, σύμφωνα με την οποία ο καλός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας προλαμβάνει την παρουσία συστηματικών αιτίων που έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβλητότητα.

Είναι λοιπόν προτιμότερο να φροντίσω να μην υπάρχουν ελαττωματικά προϊόντα από το να ελέγχω αν υπάρχουν ελλαττωματικά προϊόντα στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας.

Συνήθως σε πειράματα που γίνονται μέχρι σήμερα επιλέγουν να μεταβάλλουν την τιμή ενός μόνο παράγοντα, κρατώντας τις τιμές των υπόλοιπων παραγόντων σταθερές. Η μέθοδος αυτή έχει όμως μεγάλο κόστος γιατί απαιτείται τεράστιος αριθμός δοκιμών, επομένως πολύ χρόνο, μεγάλη χρονικά διάρκεια παρέμβασης στην παραγωγική διαδικασία και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η καταστροφή του προϊόντος, όταν για παράδειγμα μελετάμε την αντοχή υλικών, υπάρχει μεγάλο κόστος και από την αχρήστευση των προϊόντων.

Επιπλέον η μέθοδο αυτή δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα καθώς γίνεται κάτω από την ιδανική συνθήκη ότι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί κάτι που δεν παρατηρείτε σε μια παραγωγική διαδικασία όπου όλοι οι παράγοντες βρίσκονται σε μια συνεχή μεταβολή.

Σε αντίθεση με την παραπάνω διαδικασία ο σχεδιασμός πειραμάτων εξετάζει τους παράγοντες μεταβάλλοντας διαρκώς τις τιμές όλων των παραγόντων και ταυτόχρονα απαιτεί πολύ μικρό αριθμό δοκιμών και οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι παράγοντες που εξετάζονται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που οφείλονται σε τυχαίες επιδράσεις τους οποίους συνήθως δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε π.χ. θερμοκρασία και σε αυτούς που οφείλονται σε συστηματικές αιτίες οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας και μπορούμε να τους ελέγξουμε και να ρυθμίσουμε τις τιμές τους, ώστε να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αρχικά επιλέγονται οι παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί, έπειτα σχεδιάζεται το κατάλληλο πείραμα και με βάση αυτόν τον σχεδιασμό γίνονται οι δοκιμές που έχουν προκύψει. Έπειτα γίνεται η στατιστική ανάλυση και διακρίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την μεταβλητότητα από αυτούς που επηρεάζουν την απόκλιση της μέσης τιμής από την τιμή στόχο.

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν και οι τιμές των παραγόντων οι οποίες μειώνουν την απόκλιση της μέσης τιμής από την τιμή στόχο και ελαττώνουν τη μεταβλητότητα και περιορίζουν τα προϊόντα μέσα στα επιθυμητά όρια προδιαγραφών.

Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας

Είναι απαραίτητο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά να ‘ακτινογραφήσουμε’ την παραγωγική διαδικασία και να εκτιμήσουμε βασικές παραμέτρους της.

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών

Οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και συστηματικές αιτίες μπορούν να εισχωρήσουν στη διεργασία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μη επιθυμητή μεταβλητότητα.

Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

Στόχος του είναι να εξετάσει, με την χρήση ενός δείγματος, εάν μια παρτίδα είναι αποδεκτή ή όχι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί.