Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής εφαρμόζεται στο τέλος μιας παραγωγικής διαδικασίας. Στόχος του είναι να εξετάσει, με την χρήση ενός δείγματος, εάν μια παρτίδα είναι αποδεκτή ή όχι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί.

Θεωρούμε ένα προϊόν αποδεκτό εάν ικανοποιεί τα όρια προδιαγραφών και μη αποδεκτό εάν βρίσκεται έξω από τα όρια αυτά.

Με την χρήση κατάλληλου δειγματοληπτικού σχήματος ορίζεται ένας αριθμός ελαττωματικών προϊόντων. Αν από το δειγματοληπτικό έλεγχο προκύψουν ελλαττωματικά προϊόντα περισσότερα από τον αριθμό που ορίσαμε τότε η συγκεκριμένη παρτίδα δεν γίνεται αποδεκτή, σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αποδεκτή. Η μέθοδος αυτή προκρίνεται από τον 100% έλεγχο ο οποίος είτε έχει μεγάλο κόστος είτε τεχνικά είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί.

Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας

Είναι απαραίτητο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά να ‘ακτινογραφήσουμε’ την παραγωγική διαδικασία και να εκτιμήσουμε βασικές παραμέτρους της.

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών

Οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και συστηματικές αιτίες μπορούν να εισχωρήσουν στη διεργασία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μη επιθυμητή μεταβλητότητα.

Στατιστικά πειράματα

Ο καλός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας προλαμβάνει την παρουσία συστηματικών αιτίων που έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβλητότητα.