Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας

Στο πρώιμο στάδιο του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι απαραίτητο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά να “ακτινογραφήσουμε” την παραγωγική διαδικασία και να εκτιμήσουμε βασικές παραμέτρους της.

Δύο είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση.

Κατ’ αρχήν να υπολογίσουμε τα φυσικά όρια της παραγωγικής διαδικασίας και να τα συγκρίνουμε με τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται, ώστε να εξετάσουμε αν η παραγωγική διαδικασία ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές.

Η δεύτερη επιδίωξη είναι μέσα από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης να επιλεγεί η κατάλληλη διαδικασία παραγωγής εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Οι παράμετροι της παραγωγικής διαδικασία που μας ενδιαφέρουν είναι η μέση τιμή μ και η τυπική απόκλιση σ (η οποία εκφράζει την απόκλιση της διαδικασίας από τη μέση τιμή). Με τη βοήθεια των παραπάνω παράμετρών υπολογίζονται τα φυσικά όρια ανοχών της διαδικασίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αν τα φυσικά όρια περιοριστούν εντός των τεχνικών προδιαγραφών και πληρούνται κάποιες στατιστικές προϋποθέσεις τότε το 99,73% της παραγωγής θα βρίσκεται εντός των επιθυμητών ορίων.

Στατιστικά πειράματα

Ο καλός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας προλαμβάνει την παρουσία συστηματικών αιτίων που έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβλητότητα.

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών

Οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και συστηματικές αιτίες μπορούν να εισχωρήσουν στη διεργασία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μη επιθυμητή μεταβλητότητα.

Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

Στόχος του είναι να εξετάσει, με την χρήση ενός δείγματος, εάν μια παρτίδα είναι αποδεκτή ή όχι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί.